21-24 Oct 2010. In Je danse et je vous en donne

General Info

Address Villa Medici, Viale Trinità dei Monti 1/a. For booking and information tel. 064553050, www.romaeuropa.net.

View on Map

Radhouane el Meddeb.

Villa Medici, Viale Trinità dei Monti 1/a. For booking and information tel. 064553050, www.romaeuropa.net.